Μεγαλύτερη άδεια μητρότητας; Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει όχι


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέπεμψε την πρόταση οδηγίας για την άδεια μητρότητας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Ισότητα των Φύλων. Τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία είναι η διάρκεια της άδειας και η υπόθεση της άδειας πατρότητας ή της υποχρεωτικής άδειας διαδοχικής μητρότητας

Σε Αυτό Το Άρθρο:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέπεμψε την πρόταση οδηγίας για την άδεια μητρότητας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Ισότητα των Φύλων. Τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία είναι η διάρκεια της άδειας και η υπόθεση της υποχρεωτικής άδειας πατρότητας ή συν-μητρότητας. Η έκθεση ζήτησε δνα παρατείνει την περίοδο της άδειας μητρότητας (μέχρι 18 προτάσεις) για διάστημα έως και 20 εβδομάδες, εκ των οποίων 6 πρέπει να γίνουν μετά τη γέννηση και να καταβληθεί με το 100% του τελευταίου μισθού.
Προτάθηκε επίσης να ενισχυθούν τα δικαιώματα των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό και να εισαχθεί άδεια πατρότητας - ή άδεια συγγραφικής μητρότητας - δύο εβδομάδων υποχρεωτικής και κανονικά αμειβόμενης άδειας. Προτάσεις που δεν μοιράζονται το Κοινοβούλιο προφανώς, στην πραγματικότητα θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω εξέταση του θέματος σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Ωστόσο, το Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του σχετικά με την οδηγία σχετικά με το την ίση μεταχείριση των αυτοαπασχολουμένων και των συμβοηθούντων συζύγων, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
Η παραπομπή στην επιτροπή "γυναικών" της έκθεσης Edite ESTRELA (PSE, PT) αποφασίστηκε με 347 ψήφους υπέρ, 256 κατά και 10 αποχές. Ως αποτέλεσμα, θα είναι το Κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές του Ιουνίου να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Η έκθεση χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για βελτίωση της προστασίας που παρέχεται σε έγκυες εργαζόμενες, λεχώνες ή γαλουχούσες γυναίκες, που τους επιτρέπουν να συνδυάζουν καλύτερα την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή και να είναι καλύτερα σε θέση να παραμείνουν στην αγορά εργασίας ή να επανέλθω.
Εγκρίνοντας με 550 ψήφους υπέρ, 14 κατά και 57 αποχές την έκθεση Astrid LULLING (ΕΛΚ / ΕΔ, LU), το Κοινοβούλιο χαιρέτισε την πρόταση τροποποίησης του κοινοτικού νομικού πλαισίου για την εφαρμογή της αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και τους συζύγους τους, προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα. Ωστόσο, έχει καταθέσει ορισμένες τροπολογίες.
Σε αντίθεση με την Επιτροπή, η οποία προτείνει την υπαγωγή σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε εθελοντική βάση, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό και, κατά συνέπεια, δηλώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συμβοηθούσες σύζυγοι να επωφεληθούν από ένα επίπεδο προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη των αυτοαπασχολουμένων, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τελευταίους. Τα μέτρα αυτά, όπως τροποποιεί, πρέπει να εγγυώνται την ανεξάρτητη υπαγωγή των συζύγων στα υφιστάμενα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τις αναπηρίες και τις συντάξεις γήρατος. Επιπλέον, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των συμβοηθουσών συζύγων πρέπει να εκπίπτουν από τους φόρους ως λειτουργικά έξοδα, όπως και η αμοιβή που πράγματι καταβάλλεται στον σύζυγο.
Μια άλλη τροπολογία καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι συμβοηθούσες / ντες σύζυγοι να μπορούν να επωφεληθούν από μια άδεια μητρότητας «προσαρμοσμένη στις ειδικές τους ανάγκες» και να τους επιτρέψουν να επιλέξουν τη διάρκεια εντός των ορίων που έχουν οριστεί για τους εργαζομένους υπαλλήλους
Πηγή: //europarl.europa.eu/

Βίντεο: